جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم
جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید. در این مطلب جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم را برایتان آماده کرده ام. لطفا برای دیدن پاسخ این تمرین ها ادامه مطلب را مطالعه فرمائید.

 

توجه: دانش آموز عزیز، لطفا با خودتان صادق باشید… تمرینهای کتاب درسی برای این طراحی شده اند که شما دانش خود را به چالش کشیده و در صورتی که در جایی نیاز به مطالعه بیشتر دارید به دنبال یادگیری بیشتر باشید، پس لطفا در ابتدا سعی کنید که خودتان تمرین را انجام دهید و در صورتی که نیاز به کمک بیشتر برای جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم داشتید از مطالب موجود در این صفحه استفاده کنید.

A. Read the sentences. Circle the verbs and underline the adverbs. Then link adverbs to the verbs they describe.

معنی: جملات را بخوانید. دور فعلها و زیر قیدها خط بکشید. سپس قیدها را به فعلهایی که وصفشان می کنند وصل کنید.

نکته: من قیدها را با رنگ قرمز و فعلها را با رنگ سبز مشخص کرده ام.

1. Nastaran puts her books neatly inside the desk.

نسترن کتابهایش را به شکل مرتبی در میز قرار می دهد.

2. My uncle painted my room nicely.

عموی من اتاقم را به خوبی رنگ کرد.

3. The firefighters went into the burning house bravely.

آتشنشانان با شجاعت وارد خانه در حال سوختن شدند.

4. She looked at the child and asked politely: “what’s your name?”

او به بچه نگاه کرد و مودبانه پرسید: “اسمت چیه؟”

5. The students were waiting patiently for the bus.

دانش آموزان صبورانه منتظر اتوبوس بودند.

6. Soheil never talks to his parents rudely.

سهیل هرگز با والدینش با بی ادبی حرف نمی زند.

برای یادگیری گرامر قیدهای انگلیسی به این صفحه مراجعه کنید

برای یادگیری 150 قید پرکاربرد انگلیسی به این صفحه مراجعه کنید.

bigtheme