متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی
متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی

متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی می گردید؟ من در ادامه این مطلب یک متن انگلیسی در مورد سوختهای فسیلی برای شما از این سایت تهیه کرده و سپس آن را ترجمه کرده ام. امیدوارم که این متن مورد استفاده شما قرار گیرد.

متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی

All the machines of modern life require energy to make them run. About 90 percent of that energy comes from burning fossil fuels. Fossil fuels include petroleum (oil), coal, and natural gas. These materials are called fossil fuels because, like fossils, they are the remains of organisms that lived long ago. Organisms are plants, animals, and other living things.
Fossil fuels formed in the Earth hundreds of millions of years ago. Dead organisms sank into mud and rock. Over time many layers of rock built up. The remains of the organisms slowly changed in form to become different kinds of fossil fuels. Coal came from plants. Petroleum and natural gas came mainly from microscopic organisms such as algae.
Fossil fuels and their products have many uses. Power plants use fossil fuels to produce electricity. People heat their homes and other buildings by burning fossil fuels. Gasoline, a product made from petroleum, fuels cars and other kinds of motorized equipment.
Many countries produce fossil fuels. The greatest producer of petroleum is Saudi Arabia. Russia has the largest reserves of natural gas. Major coal-producing countries include the United States and China. The United States uses more fossil fuels than any other country.

معنی فارسی متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی

تمام ماشین های زندگی مدرن برای کارکردن به انرژی نیاز دارند. حدود 90 درصد این انرژی از طریق سوختن سوخت های فسیلی تأمین می شود. سوخت های فسیلی شامل نفت (نفت) ، زغال سنگ و گاز طبیعی است. این مواد را سوخت های فسیلی می نامند زیرا مانند فسیل ها بقایای موجوداتی هستند که مدتها پیش زندگی می کرده اند. ارگانیسم ها گیاهان ، حیوانات و سایر موجودات زنده هستند.

 

Source : Kids Britanica

bigtheme